Friday, April 22, 2011

മഴ: മണ്ണിന്റെയും മനസിന്റെയും ആദിമ സംഗീതം......


""ag s]¿p¶p. ag am{XtabpÅq. ImehÀj¯nsâ shfp¯ ag. ag Dd§n. ag sNdpXmbn. chn Nmªp InS¶p. AbmÄ Nncn¨p. A\mZnbmb ag shůnsâ kv]Àiw. Npäpw ]pÂs¡mSnIÄ apf s]m«n. tcmaIq]§fneqsS ]pÂs¡mSnIÄ hfÀì. apIfn shfp¯ ImehÀjw s]êhnctemfw Npê§n. _Êp hcm\mbn chn Im¯p InSì.'' (Jkm¡nsâ CXnlmkw)

ag, a®nsâbpw a\knsâbpw BZnaamb kwKoXamIpì. P·m´c§fpsS Xmgvhcbn s]bvXnd§p¶ ssPhkvarXnIfpsS PekwKoXw. {]hmknbpsS KrlmXpcXIfn ag, HmÀaIfpsS hk´ambpw Zpc´§fpsS s]¿embpw _meyIme¯nsâ kwKoXambpw amdpì.


\½psS Fgp¯pImêsS cN\Ifnepw AhêsS PohnX¯nepw ag iàamb km¶n[yamWv. agç thണ്ടി Pohnç¶hêw agbpsS kz`mhw ISw കൊ­hêw ag Im¯p aSp¯v BXvalXy sNbvXhêamb kÀKþ{]Xn`m[\·mêണ്ട്. ag\qepIsf {]Wbn¨v agbpsS ImWm¡mgvNIfnte¡v \S¶nd§nb hnÎÀ tPmÀÖpw agsb {`m´amb Bthit¯msS Fgp¯nepw PohnX¯nepw kzoIcn¨v PohlXy sNbvX \´\mêw C¡q«¯nÂs]Spw. 


IÀ¡nSI¯nse I¯p¶ shbnepw tImcns¨mcnbp¶ agbpw t]mse \mSy§fnÃmsX "Xo{hambn kvt\lnçI Asæn Xo{hambn shdpçI' F¶XmWv "]ß\m`³ Xnbdn'. ImehÀjw, bm{X, h\hmkw, "ag,HSphnes¯ ag' XpS§n \nch[n IYIfneqsS agsb¯s¶ IYm]m{X§fmbn AhXcn¸n¨ Sn. ]ß\m`\v ag IYbpw PohnXhpamWv. ""Xp¼¡mSpIÄç apIfn aª ie`§Ä \r¯w híp¶Xpw t\m¡n AbmÄ hcm´bnenêì. CXphsc \ë¯ Hê Nmd agbmbnêì. ag \n¶t¸mÄ Cfw shbnembn. shbnen ie`§Ä F§p \nt¶m hì.'' ]ß\m`sâ "tZiv Hê lnµpØm\n cmKw' F¶ IY XpS§p¶Xp Xs¶ C§s\bmWv.

Jkm¡nsâ CXnlmk¯neqsS H.hn.hnPb³ agbpsS ]ucmWnIamb AXo{µnbmë`h§Ä hmb\¡mÀ¡v ]IÀ¶v \Âæ¶tXmsSm¸w agbpsS hnhn[ `mh§fpw AhXcn¸nçì. ""]pXpagbpsS kpcXmthKsamSp§n. BtcmlWanÃmsX, AhtcmlWanÃmsX, ImehÀjw Jkm¡në apIfn സമാധി കൊണ്ടു.'' ""Icn¼\bpsS Im\epIÄ DSnept]mse s]m«nhoé. ]ns¶ ag Xpfn¨p. ag I\¯p ]nSn¨p. I\ç¶ agbneqsS chn \Sì. CSnbpw an¶epanÃmsX ImehÀj¯nsâ shfp¯ agam{Xw \nì s]bvXp.'' (Jkm¡nsâ CXnlmkw)
­

aebmf¯nse F¡mes¯bpw anI¨ IYmIr¯v Fw.Sn. hmkptZh³ \mbÀ¡v ag HmÀabn sISpXnIÄ k½m\n¨ _mey¯nsâ Idp¯ ImeamWv. അതുകൊണ്ടാണ് ImehÀj¯nsâ Ienbn \mepsI«nsâ hnlzeXIÄ At±lw FgpXpt¨À¯Xv. Xsâ Zpc´ IYIfnseÃmw ag Hcp ]Ým¯ekwKoXw t]mse ISìhcp¶Xv. ""Xte¶v cm{Xn AS¨v ]nSn¨v s]¿m³ XpS§nb ag D¨ç ap³s] \nì. വീണ്ടും  Ft¸mÄ thWsa¦nepw Xmtg¡nd§msa¶ `ojWntbmsS sIm¼pw Ipf¼papÅ Hê h³ arKw t]mse Hê Iqä³ ag¡mdv മുരണ്ടു  \Sçì­v.'' (s]êagbpsS ]ntä¶v) 

agbpsS `mh¸IÀ¨IÄ IYbnepw PohnX¯nepambn k¶nthin¸n¨v `qXIme¯nsâ kwKoXambn a\kn kq£nç¶ Sn.]ß\m`\n \nìw ]«nWnbpsSbpw Zmcn{Zy¯nsâbpw Idp¯Imew ]n¡me¯v IYIfneqsS hc¨pIm«nb Fw.Sn.bn \nìw hnXykvXambn, æ«\mSnsâ IYmImc³ XIgn inhi¦c]nÅ ]pgbpsS lrZbtcJIsf {Xkn¸n¨v {`m´am¡n, `oXnbpWÀ¯p¶ shÅs¸m¡¯n s]«pt]mb Hê \mbbpsS IYbneqsS (shÅs¸m¡¯nÂ) hnizkmlnXy¯nsâ kphÀWknwlmk\w IcØam¡nbn«pണ്ട്.

IYIfnteXp t]mse IhnXIfnepw ag iàamb km¶n[yambn \ndªp \nÂçì. agsb Bhmlns¨Sp¯v tNX\bn IhnXbpsS kÀK{]]©w krãn¨ IhnbmWv ]n.æªncma³ \mbÀ. agsb am{Xaà ag hnfw_cw sNbvsX¯p¶ BImis¯ t\m¡nbpw "]n.' ]mSn

""BImiaeÀhmSn
Xfnêw Xmêw NqSnþ
bmbncw hk´§þ
sfmêan¨Xpt]mse.'' (hnthIm\µ¸mdbnÂ)


I¯p¶ ac¯nsâ a\kpÅ, Pzcw \ndª I®pIfpambn hÀ¯am\§sf ചുട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന  കലാപകാരിയായ Ihn F.A¿¸³ Htc kabw agsb shdpçIbpw A½bmbn kvt\lnçIbpw ചെയ്തിരുന്നു. Nn¯tcmK¯n\Snas¸«v AeªpXncnbpt¼mÄ agbn æXnÀ¶ A¿¸³ FgpXn:
""ag {`m´\v A½bmæì
ag Ahs\ æfn¸nçì.''

"cm{Xnag'sb¶ kpKXæamcnbpsS IhnXbn s]bvXnd§p¶Xv PohnX¯nsâ Xo{hs\m¼c§fpw, tcmK]oUIfpsS BæeXIfpamWv. Xs¶t¸mse¯s¶bmé cm{Xnagsb¶vv AhÀ hnizknçì.
""cm{Xnag Np½msX tIéw Nncn¨pw
hnXp¼nbpw \nÀ¯msXþ
]ndp]ndp¯pw \o­ apSnbn«pe¨pw
æ\nªncnçs¶mco bphXnbmw
{`m´nsbt¸mse.'' (cm{Xnag)

hnXykvXamb km{µXbpw _nw_mhenbpw Xo£Wamb XnàIiànbpw IhnXç \ÂInb bphIhn _meN{µ³ NpÅn¡mSnsâ agsamgnbn§s\:

""agbpsS \oe
he¡Is¯mê
IhnbpsS inem
incÊp In«pì.'' (Pq¬)

""Cu agtXmêt¼mtgçw
t\cw shfpçt¼mtgçw
_metc \n§Äç \ÂIm³
Úm\¸gan,ÃXn\mÂ
Rms\³ ihw Xì t]mImw.'' (A´ym`nemjw) 


{]hmk Fgp¯pImcnepw ag, hncl¯nsâ tXmcm¯ I®ocmbpw {]Wbambpw t{]bknbpsS \ë¯ ssIhnc kv]Àiambpw XotImcnbn« aê`qanbpsS hcÄs\©nte¡v km´z\ambpw s]bvXp\ndbpì. {]hmkcN\Ifnsem¶v C§s\:
""ag, aê`qançtaÂ
BImi¯nsâ kvt\lamWv.
AS§m¯ ZmlamWv.'' (ag)

tIcfobs\ kw_Ôn¨v agbnsæn ]ns¶ PohnXw Xs¶ CÃmXmæì. agIm¯p വരണ്ടു InSç¶ മുണ്ടകന്‍  ]mS§fn ag\qend§m³ XpS§nbm IÀjIam\k§Ä DÕhþDÕml¯nanÀ¸nse¯pw. ]pXpa®nsâ KÔ¯n \nìw a®nt\mSpÅ aëjya\knsâ ImaapWêw. kz´w Ie¸¨men a®nsâ PohPeambn IÀjI³ agsb Gäphm§pw. IÀjIsâ ag¡hnXbmbn "]qbw ]qgnhmcn hnXdp'saìw "XnêhmXnc XncnapdnbmsX s]¿p'saìsams¡bmbn Rmäpthe¸gabpsS F®aä ചൊല്ലുകളുണ്ട്‌. a®nsâ Rmäp\ne§fn Hmtcm hn¯pw apfs]m«p¶Xv Hmtcm P\nXIhpw lcnXtim`bWnbp¶Xv Hmtcm BhmkhyhØbpw ssPh kar²amhp¶Xv agbpsS ssZhkv]Ài¯memsW¶v {]IrXn \nc´cw സാക്ഷിപ്പെടുത്തികൊണ്ട് , {]IrXnbpsS {]Wbhpw {]Xo£bpw {]mWkwKoXhpw acWhpambn `qan Poh\n Ct¸mgpw ag പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു....

1 comment:

  1. നല്ല പോസ്റ്റ്‌. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
    ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പോസ്റ്റുകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
    junctionkerala.com ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ.
    ഈ ബ്ലോഗ്‌ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു.

    ReplyDelete