Saturday, April 23, 2011

കുറുമൊഴികള്.......


സ്വപ്നാടനം 
ഉറക്കത്തില്‍ ഐസ്ക്രീം സ്വപ്നം കണ്ട അയാള്‍ പൊള്ളിപിടഞ്ഞെണീറ്റ് നിലവിളിച്ചു.... കയ്യാമം...!!! തെരുവ്....!!!!


സിസേറിയന്‍ 
പ്രസവം
അടുക്കുന്നതിനുമുന്‍പേ
അവള്‍
സിസേറിയന് വിധേയയാക്കപ്പെട്ടു.
ഡോക്ടര്‍മാര്‍
അവളുടെ
ഉദരത്തില്‍ നിന്നും
പുറത്തെടുത്തത് 

ഒരു കത്രിക!!!

അവാര്‍ഡ്‌ദാനം 
ഇന്ന്,
അവാര്‍ഡ്‌
ദാനം കൊടുക്കലാണ്...
കാഴ്ചയര്‍പ്പിക്കുന്നവര്‍ക്ക്....
സ്തുതിപാടകര്‍ക്ക്....
കുടുംബകാര്‍ക്ക്.....

Friday, April 22, 2011

മഴ: മണ്ണിന്റെയും മനസിന്റെയും ആദിമ സംഗീതം......


""ag s]¿p¶p. ag am{XtabpÅq. ImehÀj¯nsâ shfp¯ ag. ag Dd§n. ag sNdpXmbn. chn Nmªp InS¶p. AbmÄ Nncn¨p. A\mZnbmb ag shůnsâ kv]Àiw. Npäpw ]pÂs¡mSnIÄ apf s]m«n. tcmaIq]§fneqsS ]pÂs¡mSnIÄ hfÀì. apIfn shfp¯ ImehÀjw s]êhnctemfw Npê§n. _Êp hcm\mbn chn Im¯p InSì.'' (Jkm¡nsâ CXnlmkw)

ag, a®nsâbpw a\knsâbpw BZnaamb kwKoXamIpì. P·m´c§fpsS Xmgvhcbn s]bvXnd§p¶ ssPhkvarXnIfpsS PekwKoXw. {]hmknbpsS KrlmXpcXIfn ag, HmÀaIfpsS hk´ambpw Zpc´§fpsS s]¿embpw _meyIme¯nsâ kwKoXambpw amdpì.

Tuesday, April 19, 2011

അമ്മ!

അമ്മ! നീയഗ്നി സ്ഫുടപാകമാം നൈര്‍മല്യമായ് 
അറിവിന്‍ മാര്‍ഗങ്ങളിലെന്നാത്മ പ്രകാശമായ് 
കര്‍മപഥങ്ങളിലജയ്യ: പ്രഭാമയിയായ് 
സ്നേഹക്കടലായെന്റെ നിനവില്‍ ഉയിര്‍ക്കുന്നു.

അമ്മയായിരുന്നെനിക്കെന്നുമെന്‍ വഴികാട്ടി
അമ്മയായിരുന്നെന്‍ വെളിച്ചവും, സതീര്‍ത്ഥ്യയും 
നീ... ദയാമയി, സാന്ത്വന സ്വരാമൃത സിന്ധു 
സ്നേഹസ്വരൂപിണി, നിത്യവാത്സല്യ ദായിനി

ഓര്‍മയുടെ ധാരാങ്കുരത്തിലെന്‍ ബാല്യത്തിന്റെ
നിറസന്ധ്യകള്‍ പീലിനീര്‍ത്തി നില്‍ക്കയോ മുന്നില്‍!

Monday, April 18, 2011

റിയാദ് ബ്ലോഗേഴ്സ് മീറ്റ്‌

ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ ന്യൂസ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്