Wednesday, August 7, 2013

വിശുദ്ധിയുടെ നിലാവ് പൊഴിയുന്ന ഈദുല്‍ ഫിത്വര്‍


kakrjvSn kvt\l¯nsâbpw kam[m\¯nsâbpw BßkwkvIcW¯nsâbpw {hX\mfpIÄ¡v hncmaw Ipdn¨v sIm­v iÆme¼nfn hm\nepZn¨p. hnip²nbpsS \nemhv s]mgnbp¶ Hê CuZp ^nXzvÀ IqSn kamKXambn. Bbncw amk§sf¡mÄ t{ijvTamb ssee¯p JZvdnsâ A\p{KlmXntcI§Ä¡v tijw apÉnw kaql¯n\v AÃmlphnsâ asämcp k½m\amb CuZp ^nXzvÀ, Hcp amk¡mew {]`mXw apX {]tZmjw hsc ssZh{]oXns¡m¯v A¶]m\ob§Ä Dt]£n¨v, t`mKkpJ§Ä ths­¶v h¨v Bß\nb{´Whpw PohnX hnip²nbpw t\SnsbSp¯ hnizmknbpsS hnPbmtLmjamWv. FÃm a\pjycpw Htc ssZh¯nsâ krjvSnIfmsW¶ \ne¡pw Htc amXm]nXm¡fpsS a¡fmsW¶ \ne¡pw ka³amcmsW¶ ktµiapWÀ¯p¶ CuZp ^nXzvÀ ka`mh\bpsS IqSn BtLmjamWv. hnizmknbpsS \nÀ_Ô IÀ½§fnsem¶mb ^nXzvÀ k¡m¯neqsS CÉmansâ kmtlmZcy¯nsâ ktµiw IqSn shfnhmIp¶p­v. "icocs¯ ip²oIcn¡Â' F¶mWv ^nXzvÀ k¡m¯nsâ `mjmÀ°w.

Monday, April 1, 2013

നമ്മള്‍ പ്രണയിക്കുന്നവരാണ്.....ഒന്ന് 

നമ്മള്‍
പ്രണയിക്കുന്നവരാണ്.....
പ്രണയം
പ്രതിധ്വനിയില്ലാത്ത
ശബ്ദമാണ്...
അത്
നിന്റെ മനസ്സില്‍ തുടങ്ങി
എന്റെ മനസിലേക്ക്
ഒഴുകുമ്പോള്‍ ആ ശബ്ദം
എനിക്ക് കേള്‍ക്കാം.
പക്ഷെ,
ഞാനത്
നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ല
അതാകാം
എന്റെ ശബ്ദം
നീ
കേള്‍ക്കാതെ പോയത്....

പ്രിയേ,
ഇടയ്ക്കെങ്കിലും
എന്നെയൊന്നു വിളിക്കൂ.....
ഞാൻ
ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന്
എന്നെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ......